Hakkımızda

SENDİKA NEDİR?

        İşçi sendikaları işçilerin sosyo-ekonomik çıkarlarının korunması ve geliştirilmesi için işçiler tarafından kurulan anayasal ve yasal kuruluşlardır.

      İşçi sendikaları üyelerinin çalışma koşullarını ve ücret düzeylerinin iyileştirmek, ekonomik ve sosyal haklarını geliştirmek için, işverenlerle toplu iş sözleşmesi imzalamaktadır.

NEDEN SENDİKA

  • Yasal haklarımızı öğrenmek, korumak ve geliştirmek için.
  • İnsan onuruna yakışır şekilde yaşamak ve geliştirmek için.
  • Eşit işe eşit ücret almak için.
  • Fazla çalışma ücretlerimiz için. kulanabilmemiz için.
  • Performans değerlendirmelerinin son bulması için.
  • İşyerlerinde öalışma barışının sağlanması için.
  • İşten çıkarmalara karşı.
  • Tazminat hakkımız için.
  • İkramiye, yakacak, giyim bayram, eğitim yardımı vb. sosyal haklarımız için.
  • Çalışma koşullarımızın iyileştirilmesi ve işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin alınması için.

Bütün bu maddelerin toplu iş sözleşmesi ile kurallı hale getirilmesi için

ANAYASA

Madde 51. – Çalışanlar ve işverenler, üyelerinin çalışma ilişkilerinde, ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek için önceden izin almaksızın sendikalar ve üst kuruluşlar kurma, bunlara serbestçe üye olma ve üyelikten serbestçe çekilme haklarına sahiptir. Hiç kimse bir sendikaya üye olmaya ya da üyelikten ayrılmaya zorlanamaz.

Madde 53 – İşçiler ve işverenler, karşılıklı olarak ekonomik ve sosyal durumlarını ve çalışma şartlarını düzenlemek amacıyla toplu iş sözleşmesi yapma hakkına sahiptirler.  

            Toplu iş sözleşmesinin nasıl yapılacağı kanunla düzenlenir. 

            Aynı işyerinde, aynı dönem için, birden fazla toplu iş sözleşmesi yapılamaz ve uygulanamaz. 

4857 SAYILI İŞ  KANUNU

            Otuz veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az altı aylık kıdemi olan işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesini fesheden işveren, işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak zorundadır.Yer altı işlerinde çalışan işçilerde kıdem şartı aranmaz. Altı aylık kıdem hesabında bu Kanunun 66 ncı maddesindeki süreler dikkate alınır. Özellikle aşağıdaki hususlar fesih için geçerli bir sebep oluşturmaz:

a) Sendika üyeliği veya çalışma saatleri dışında veya işverenin rızası ile çalışma saatleri içinde sendikal faaliyetlere katılmak.

 b) İşyeri sendika temsilciliği yapmak

c) Mevzuattan veya sözleşmeden doğan haklarını takip veya yükümlülüklerini yerine getirmek için işveren aleyhine idari veya adli makamlara başvurmak veya bu hususta başlatılmış sürece katılmak.

d) Irk, renk, cinsiyet, medeni hal, aile yükümlülükleri, hamilelik, doğum, din, siyasi görüş ve benzeri nedenler.

 e) 74üncü maddede öngörülen ve kadın işçilerin çalıştırılmasının yasak olduğu sürelerde işe gelmemek.

 f) Hastalık veya kaza nedeniyle 25 inci maddenin (I) numaralı bendinin (b) alt bendinde öngörülen bekleme süresinde işe geçici devamsızlık. İşçinin altı aylık kıdemi, aynı işverenin bir veya değişik işyerlerinde geçen süreler birleştirilerek hesap edilir. İşverenin aynı işkolunda birden fazla işyerinin bulunması halinde, işyerinde çalışan işçi sayısı, bu işyerlerinde çalışan toplam işçi sayısına göre belirlenir.

6356 SAYILI SENDİKALAR ve TOPLU İŞ SÖZLLEŞMESİ KANUNU

MADDE 17 – (1) On beş yaşını dolduran ve bu Kanun hükümlerine göre işçi sayılanlar, işçi sendikalarına üye olabilir.

(3) Sendikaya üye olmak serbesttir. Hiç kimse sendikaya üye olmaya veya olmamaya zorlanamaz.

MADDE 25 – (3) İşçiler, sendikaya üye olmaları veya olmamaları, iş saatleri dışında veya işverenin izni ile iş saatleri içinde işçi kuruluşlarının faaliyetlerine katılmaları veya sendikal faaliyette bulunmalarından dolayı işten çıkarılamaz veya farklı işleme tabi tutulamaz.

(4) İşverenin yukarıdaki fıkralara aykırı hareket etmesi hâlinde işçinin bir yıllık ücret tutarından az olmamak üzere sendikal tazminata hükmedilir.

NEDEN İLETİŞİM  İŞ?

        Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) üyesi olan İletişim sendikası İletişim, Haberleşme Posta ve Çağrı merkezi çalışanları içinde örgütlenme faaliyeti yürütmektedir. Sendikamız yoğun emek sömrüsü ve esnek çalışmanın olduğu, uzun mesai saatleri, esnek, güvencesiz ve taşeron  çalışmanın dayatıldığı, işveren tarafından mobing ve performans dayatması ile karşı karşıya kalan işçi arkadaşlarımızı sendikamız içinde örgütlenmeye ve güçlerimizi birleştirmek çağırıyor. Sendikamız sınıf sendikacılığını esas alır. Üyemiz olsun, olmasın ya da iş kolumuz dışında olsa da, işçi sınıfının hak arama mücadelesi içerisinde nerede bir hak gaspı, işten atma varsa İletişim İş olarak bunun karşısında olarak, sınıf kardeşlerimizin yanında olmaya ve onlarla  dayanışma içinde omuz omuza mücadele edeceğiz..

İletişim İş Sendikasına Nasıl Üye Olunur?

     PTT’den alınmakta olan e-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr adresinden “İşçi Sendikaları Üyelik İşlemleri” kısmından “359”kod numaralı İletişim İş sendikamıza üyelik başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.